Důležité odkazy pro Vaše podnikání:

EET zdarma - vystavování dokladů online


Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Psaní na klávesnici

 

Kurzy devizového trhu
 

 

Daňový portál

 

 

Zákony

 

 

Registrace internetových domén

 

 

Smlouva o vedení účetnictví

Vzor smlouvy

Smlouva o vedení účetnictví
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obchodní firma/jméno
se sídlem

zastoupená
bankovní spojení
jako poskytovatel na straně jedné (dále jen “poskytovatel”)

a

Obchodní firma/jméno
se sídlem

zastoupená
bankovní spojení
jako objednatel na straně druhé (dále jen “objednatel”)

takto:

I.
Poskytovatel se zavazuje pro objednatele vést jeho účetnictví v rozsahu stanoveném zákony a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Objednatel se zavazuje za vedení účetnictví realizované na základě této smlouvy platit poskytovateli odměnu.

II.
1. Činnosti spojené s vedením účetnictví budou poskytovatelem realizovány průběžně na základě operativní dohody s objednatelem. Rozsah činnosti poskytovatele je vymezen v Příloze 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace a podklady potřebné k vedení účetnictví a tyto materiály na žádost poskytovatele doplnit či upřesnit, umožnit poskytovateli kontakt se svými zaměstnanci či jinými osobami a přístup k jiným podkladům a skutečnostem, to vše v rozsahu nutném či užitečném pro řádné vedení účetnictví.
3. Poskytovatel je povinen účetnictví vést v zadaném rozsahu v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, s vynaložením všech svých odborných schopností tak, aby co nejlépe vyhovovalo zákonným požadavkům a potřebám objednatele. Pokud by pokyny objednatele mohly narušit řádné vedení účetnictví, je poskytovatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit; pokud objednatel na svých pokynech i nadále trvá, jsou pro poskytovatele závazné.

III.
1. Odměna za vedení účetnictví se sjednává na ……… Kč ročně.
2. Odměna za vedení účetnictví je splatná jednou za ……… měsíců. Odměna je splatná převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Poskytovatel předá objednateli řádný daňový doklad se všemi zákonem stanovenými náležitostmi.

IV.
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
3. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.
Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
6. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem CR.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V .............. dne

poskytovatel                                                                                                                                           objednatel

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.